Dolina seniora

Organizowane będą regularne spotkania z seniorami podczas, których beneficjenci będą mogli skorzystać z oferty zajęć ruchowych (z gimnastyki usprawniającej i tańca), zajęć plastyczno-technicznych i warsztatów o różnej tematyce. Dodatkowo chcemy zapraszać seniorów do korzystania z kultury, np: z kina, teatru, itp. Będą również organizowane spotkania z  ciekawymi ludźmi . W ramach zadania będą też organizowane okolicznościowe spotkania świąteczne i międzypokoleniowe.

 

Senior to zazwyczaj osoba będąca na emeryturze dysponująca zasobem wolnego czasu , ale  jednocześnie nie zawsze potrafiąca go kreatywnie i dobrze zagospodarować. Niejednokrotnie zdarza się , że osoby starsze są samotne. Nasz projekt zakłada wykorzystanie potencjału kryjącego się szczególnie w osobach starszych. Od wielu już lat obserwuje się w dzielnicy Podjasnogórskiej zwiększenie liczby osób starszych, dla których nie ma w tej dzielnicy Klubu Seniora, a ze względu na ich trudności zdrowotne i finansowe nie jest możliwe, by korzystali z takiej oferty w innych częściach miasta. Ponadto widoczny jest ogromny potencjał w osobach starszych, których życiowe doświadczenie powinno być dla młodszych pokoleń niezwykle cenne. Dzięki naszemu projektowi osoby starsze będą miały możliwość dalszego samorozwoju , nastąpi zwiększenie ich  uczestnictwa w życiu lokalnym i społecznym, a poprzez to kreowane będą właściwe postawy wobec seniorów.

 

Celem istnienia Doliny Seniora jest także:

- zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;

- kreowanie właściwych postaw wobec osób starszych;

- integracja społeczna i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, -umocnienie pozycji seniora w społeczności lokalnej, -mobilizacja do aktywnego życia;

- poprawa jakości życia seniora;

- międzypokoleniowa wymiana doświadczeń.