Odkrywanie świata

Istotą inicjatywy, która nazwaliśmy „wspólne odkrywanie świata” jest prowadzenie licznych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim z dzielnicy  Podjasnogórskiej.

 

Celem tych zajęć jest:

 - promowanie zdrowego stylu życia;

 - kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży;

 - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;

 - wyrównywanie szans dzieci i młodzieży i zapobieganie wykluczeniom społecznym dzieci i młodzieży;

 - wprowadzenie zabawy jako pozytywnego wzmocnienia poprawnych form zachowań;

 - usprawnienie funkcji poznawczych dzieci poprzez aktywizację;

 - budowanie pozytywnej motywacji do nauki;

 - kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo;

 - podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży;

 - uczenie twórczego spędzania czasu wolnego oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze;

 - kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie poczucia tożsamości własnej i narodowej;

 - propagowanie wiedzy o Częstochowie i regionie;

 - uczenie poszanowania tradycji regionalnych i rodzinnych.

 

Adresatem zadania w pierwszej kolejności będą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkujących w dzielnicy Podjasnogórskiej. Szczególnie dużo czasu i uwagi poświęcone będzie także dzieciom i młodzieży uzdolnionej. W każdej z proponowanych form realizacji zadania, którego dotyczy oferta, przewidziano także udział najmłodszych zamieszkujących pozostałe tereny Częstochowy.