Regulamin

Regulamin 10. Biegu Miłosierdzia (5 km sportowo)

Termin i miejsce biegu: niedziela, 07 kwietnia 2024 r., start godz. 16.00 start/meta: Częstochowa, Park Lisiniec (ul. o. Augustyna Kordeckiego 99) aleja wjazdowa od ul. św. Jadwigi (50°48’30.5″N 19°04’52.7″E)

Organizator:
Fundacja ufam Tobie
ul. marszałka Ferdynanda Focha 19/21, 42-217 Częstochowa

Cele:
– uwrażliwienie na potrzeby osób wymagających wsparcia,
– popularyzacja aktywnego wypoczynku,
– integracja środowiska biegaczy

Informacje o biegu:
– dystans: 5 km,
– trasa bez atestu, płaska,
– nawierzchnia: asfalt, aleje parkowe (utwardzone i nieutwardzone),
– limit czasowy: 45 min.

Biuro zawodów:
Park Lisiniec (ul. o. Augustyna Kordeckiego 99) aleja wjazdowa od ul. św. Jadwigi (50°48’30.5″N 19°04’52.7″E)
czynne: 14.00-15.30 (weryfikacja uczestników biegu, wydawanie numerów startowych, zwrotnych chipów, odbieranie/podpisywanie oświadczeń)

Uczestnictwo:

01. Limit startowy: 250 uczestników,

02. Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób, którzy w dniu startu ukończyli 18. rok życia,

03. Wszyscy uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 07 kwietnia 2024 r., okazując podczas weryfikacji dowód tożsamości,

04. Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w biegach tego typu lub do podpisania oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność). Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i wydarzenia losowe,

05. Pobranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. W czasie biegu numer startowy powinien być umieszczony w widocznym miejscu,

06. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu zwrotnych chipów elektronicznych, który należy wpleść w sznurówki butów, po biegu chipy należy bezwzględnie zwrócić na mecie,

07. Uczestnicy biegu są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom organizatorów oraz osób kierujących ruchem,

08. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
09. Wyniki końcowe będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie www.zmierzymyczas.pl oraz stronach internetowych organizatora,

10. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy 10. Bieg Miłosierdzia (5 km sportowo) będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Fundacja ufam Tobie (ul. marszałka Ferdynanda Focha 19/21, 42-217 Częstochowa). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika biegu zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik biegu poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatora, tj. Fundację ufam Tobie, obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć i filmów przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy oraz przetwarzanie w mediach elektronicznych i drukowanych, jak również informacji o wynikach biegu.

Zgłoszenia:

01. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zmierzymyczas.pl do dnia 05 kwietnia 2023 r.,

02. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości 35 zł, płatności obsługuje firma Dobre Czasy s.c. w ramach zapisów internetowych,

03. Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem, czy jest umieszczony na liście startowej.

Klasyfikacje i nagrody:

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
– puchary za pierwsze 3 miejsca w kategorii kobiet i kategorii mężczyzn,
– wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal

Postanowienia końcowe:

– koszty organizacyjne ponosi organizator,
– koszty osobowe ponoszą uczestnicy biegu,
– uczestnicy biegu pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani,
– uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora,
– organizator nie zapewnia szatni i depozytu,
– organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, a w sprawach w nim nieujętych podejmuje ostateczną decyzję.

Fundacja ufam Tobie
Jolanta Kobojek prezes fundacji, dyrektor Biegu Miłosierdzia fundacjaufamtobie@gmail.com