Regulamin

R E G U L A M I N

 1. BIEG MIŁOSIERDZIA
  16 kwietnia 2023 r.
  1 osoba = 5 zł na leczenie Zosi
 2. Cel:
   zbiórka funduszy na leczenie 10-letniej Zosi Trzyny z Częstochowy
   uwrażliwienie na potrzeby innych osób
   popularyzacja aktywnego wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych
 3. Organizatorzy:
  Fundacja ufam Tobie
 4. Terminy i miejsce:
  16 kwietnia 2023r.
  Park Wypoczynkowy „Lisiniec” od strony św. Jadwigi, 42-226 Częstochowa
  Trasa składa się z dwóch oznaczonych pętli. Łączny dystans: 5 km. Profil trasy: przełaj.
 5. Program minutowy:
  Start ok. godz. 17.00
  Limit czasowy 1,5 h
 6. Zgłoszenia:
 • przez internet do 16 kwietnia 2023 do godz. 12.00 poprzez stronę www.ufam-tobie.pl
 • osobiście w dniu Biegu od godz. 13.00 w Biurze Biegu
  Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń przez stronę internetową, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Biegu.
 1. Zasady biegu:
  Bieg nie ma formuły zawodów. Nie ma klasyfikacji pomiarowej, czyli brak jakiejkolwiek rywalizacji. Organizowany jest w formie happeningu. Uczestnicy potwierdzając swój udział własnoręcznym podpisem w biurze zawodów przed rozpoczęciem Biegu. Otrzymują wówczas w formie wypożyczenia koszulkę typu „sportive” z logo sponsorów Biegu. Po zakończeniu Biegu uczestnik zobowiązany jest do zwrotu koszulki. Za uczestnictwo w biegu otrzymuje medal.
 2. Warunki uczestnictwa:
  Wszyscy zawodnicy startujący w tym Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym. Biuro Organizacyjne będzie się mieściło przy wejściu do Parku Lisiniec od ul. Św. Jadwigi (ul. o. Kordeckiego 99; 42-226 Częstochowa).
  Weryfikacji będą podlegały dane osobowe uczestnika Biegu oraz jego wiek. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną do kontroli danych osobowych i daty urodzenia. Wystartowanie w Biegu oznacza, że uczestnik posiada odpowiednią kondycję i stan zdrowia do udziału w takim przedsięwzięciu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane stanem zdrowia Uczestników.
  Osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze zawodów.
  Uczestnicy Biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom organizatorów oraz osób kierujących ruchem.
 3. Nagrody:
  Nagrodą jest satysfakcja z udzielenia pomocy potrzebującym. Organizator nie przewiduje nagród rzeczowych.
 4. Zasady finansowania
   Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
   Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
   Brak opłaty startowej
 5. Postanowienia końcowe:
   Organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i wydarzenia losowe
   Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
   Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania Biegu i na terenie trasy Biegu.
   Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 1000 uczestników lub zwiększenia liczby uczestników Biegu.
   Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
   Protesty rozstrzyga Organizator Biegu. Jego decyzje są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
   Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Organizatorzy zobowiązują się do nieprzekazywania zebranych danych osobowych osobom trzecim.
   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
  ORGANIZATOR BIEGU:
  Fundacja ufam Tobie
  Jolanta Kobojek
  e-mail: fundacjaufamtobie@gmail.com